Rok 2013

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Využití Value at Risk (VaR) modelů při řízení tržních rizik
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Zeman, David
 • Item
  Comparision of properties of organic and conventional cotton
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Gaye, Iba
  Tato práce se zabývá porovnáním vlastností konvenční a organické bavlny pomocí přístrojů, které jsou k dispozici na fakultě textilní a na TUL, fyzikálně chemické vlastnosti jsou zjišťovány pomocí plynové chromatografie s hmotnostním spektrem varian 3800/2000, měřením extraktu organické a konvenční bavlny pomocí elektrochemických biosensorů acetylcholinesterazy. Byla provedena anályzu bavlny na rastrovacím elektronovém mikroskopu SEM VEGA TS 5130,analyzoval jsem také fyzikálně chemické vlastnosti pomoci GC/MS analytická metoda plynové chromatografie, některé mechanické vlastnosti obou druhů bavlny byly zkoumány na dynamometru Labor test, svazková pevnost byla měřena pomocí přístroje Pressley Tester a odezva vláken na dynamickém mechanickém analyzátoru DMA.zralost bavlny byla stanovena pomocí polarizačního mikroskopu, jemnost pomocí přístroje Micronaire, délka pomocí staplového diagramu, termické vlastnosti na diferenčním skenovacím kalorimetru (DSC) a na termogravimetrickém analyzátoru TGA. Pro zjištění přítomnosti pesticidů na daných vzorcích konvenční a organické bavlny byl použit přístroj pro plynovou chromatografii s hmotnostním detektorem Saturn 2000. Byly porovnány výsledky získané zplynové chromatografie hmotnostního spektra GC/MS a na základě těchto výsledků bylo konstatováno, že metodu plynové chromatografie lze použít k detekci pesticidů u bavlněných vzorků a lze je aplikovat pro všechna přírodní vlákna rostlinného původu. Tímto způsobem se mohou odlišovat organické a konvenční bavlny, a tím přispět k certifikování organických látek rostlinného původu. Analýzou, která je v práci uvedena byla prokázána odlišnost konvenční a organické bavlny ze Senegalu, Egypta, Ruska a Indie.
 • Item
  Vývoj českého finančního trhu a jeho segmentů z hlediska další integrace
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Kobík Valihorová, Andrea
 • Item
  Význam vybraných faktorů lokalizace pro malé a střední podniky
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Jirásková, Eliška