Rok 2023

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Koncepty udržitelného rozvoje v podnicích cestovního ruchu
  (2023) Tučková , Zuzana
  Předložené teze přednášky pro jmenování profesorem byly zpracovány v souladu se Směrnicí děkana Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci č. 5/2016 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Ekonomické fakultě TUL. Čl. 5, odst. 6 této směrnice stanoví, že „teze obsahují zejména shrnutí odborného přínosu uchazeče, koncepci vědecké práce a výuky v oboru, seznamy nejvýznamnějších výsledků výzkumu a vývoje a odborný životopis“. V první kapitole budou představeny jednotlivé oblasti dlouhodobého odborného zájmu uchazečky a jejich vývoj a vazby tak, jak ji v její dlouhodobé práci provázely. Následně bude pozornost zaměřena podrobněji na koncepci vědecké práce doc. Tučkové nejprve v oblasti procesního řízení služeb a dále na oblast znalostních služeb a jejich dlouhodobého udržitelného růstu, jejichž aplikací se v posledních letech věnuje v rámci podniků cestovního ruchu. Specifikováno bude její tvůrčí pojetí těchto oblastí, které bude propojeno se souhrnem odborných přínosů (vč. stěžejních publikací) uchazečky v daných oblastech. Jako součást koncepce vědecké práce budou prezentovány i nejvýznamnější výsledky jednotlivých výzkumů uchazečky. Pozornost bude zaměřena především na výsledky z oblasti procesního řízení ve službách, dále pak na výsledky z oblastiznalostních služeb a zejména pak na oblast konceptů udržitelného rozvoje, kterým se uchazečka intenzivně věnuje v posledních sedmi letech. Podrobněji budou tyto výsledky představeny v rámci samotné přednášky. Dále bude prezentována uchazeččina koncepce výuky v oboru Podniková ekonomika a management. Opomenut nebude ani výhled do budoucna, a to jak z hlediska koncepce vědecké práce, tak i z hlediska koncepce výuky v oboru Podniková ekonomika a management. Závěrem je přiložen odborný životopis uchazečky.
 • Item
  Teze pro řízení ke jmenování profesorem
  (2023) Tetřevová, Liběna
  Předložené teze přednášky pro jmenování profesorem byly zpracovány v souladu se Směrnicí děkana Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci č. 5/2016 – Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Ekonomické fakultě TUL. Čl. 5, odst. 6 této směrnice stanoví, že „teze obsahují zejména shrnutí odborného přínosu uchazeče, koncepci vědecké práce a výuky v oboru, seznamy nejvýznamnějších výsledků výzkumu a vývoje a odborný životopis“.