Rok 2019

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Údržba procesů v organizaci
  (2019-12-04) Pelantová, Věra
  Současné organizace obsahují mnoho složitých objektů, jako jsou zařízení a softwarová řešení. Téměř všechny organizace mají již také zavedený nějaký druh systému managementu (např. kvality). Tento systém má přispívat k lepšímu řízení jejich produkce. Vedení těchto organizací často považuje tento systém za fungující. Jejich pracovníci se často potýkají v souvislosti s tím s problémy. Každý systém managementu vychází z určitého legislativního základu, který uvádí zásadní požadavky, postupy a omezení. Problém spočívá v častém výskytu neshod a zatěžování těchto organizací takovými systémy managementu po jejich zavedení. Předkládaná habilitační práce rozšiřuje poznatky o stavu systémů managementu v organizacích v ČR. Srovnává přitom situaci v malých a středních organizacích a ve velkých organizacích na základě provedeného průzkumu. Specifikuje klíčové problémy, spojené s péčí o takový systém. Tato publikace také stanoví hlediska stavu údržby procesů v systému managementu a způsob vyhodnocení tohoto stavu. Popisuje vztah stavu údržby procesů systému managementu a sebehodnocení tohoto systému. Určuje, kolik organizací má skutečně zavedený procesní přístup. Vychází pouhá část proti běžně uváděným číslům. Tato práce uvádí soubor znaků a způsob vyhodnocení, podle nichž je možno poznat zavedený procesní přístup v organizaci. Dále tato práce přináší souvislosti time managementu a údržby procesů. Jsou zde též charakterizovány a porovnány základní metody pro údržbu procesů v systému managementu. Metodicky habilitační práce využívá zejména následující nástroje a metody: analýza dat, dedukce, porovnání, rozhovor, pozorování, expertní posouzení, kombinovaný dotazník, průzkumná sonda, Trojúhelníková tabulka, Plošný diagram, Teorie zamrzání, Hawthornův efekt, základní matematická statistika, principy procesního přístupu, SMART a Lean Production. Výsledkem habilitační práce je návrh vlastní metody údržby procesů systému managementu. Jejím základem je uplatnění skutečného procesního přístupu. Snahou je vyvarovat se běžně vznikajících neshod v organizacích a podpořit konkurenceschopnost těchto organizací.
 • Item
  Využití Petriho sítí pro simulaci chemické fáze radiolýzy vody
  (2019-11-19) Barilla, Jiří; Štork, Milan; Rydlo, Pavel; Hanzálek, Zdeněk; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky
 • Item
  NÁVRH A OPTIMALIZACE AKUSTICKÝCH SYSTÉMŮ ZALOŽENÝCH NA SYNERGII MEMBRÁNOVÉHO A DUTINOVÉHO REZONÁTORU
  (2019-10-18) Kalinová, Klára
  Tato habilitační práce je souborem výzkumných aktivit a z nich vyplívajících poznatků jednak pro návrh a realizaci aplikovatelného akustického systému a také pro návrh a realizaci edukativních sestav pro studenty technických oborů. Jednotlivé kapitoly se opírají o publikované příspěvky v impaktovaných časopisech, resp. uvedených v databázích SCOPUS a WEB of SCIENCE, o udělené patenty, realizovaná díla, edukativní sestavy a exponát. Předmětem výzkumu je v této práci návrh, ověření a optimalizace zvukově pohltivých akustických systémů s rezonanční nanovlákennou membránou. Akustický prvek je založen na pevném rámu (v podobě perforované desky) či flexibilním rámu (v podobě lineárních útvarů či mřížky) ve spojení s nanovlákennou vrstvou, kde plocha nanovlákenné membrány je dána velikostí, tvarem a roztečí perforace, která se, v obecném případě, nemusí svým tvarem a velikostí opakovat v celé ploše a prvek tak sestává z mnoha různých plošek, které umožňují kmitání membrány s výsledkem jedinečných vlastností každé kmitající plochy.
 • Item
  Topics in Mathematical Fluid Mechanics and Shape Optimization
  (Technical university of Liberec, 2019-07-08) Stebel, Jan
  This habilitation thesis is based on the author's contributions to the mathematical theory of incompressible uids and to the shape optimization in uid mechanics. In Chapter 2, an overview of basic equations, theory of weak solutions and nite-element approximation for incompressible uids is given. Chapter 3 is devoted to the formulation of shape optimization problems, to the questions of existence of solutions, approximation and di erentiability. Finally, in Chapter 4 some results obtained by the author are mentioned, namely on the theory of non-Newtonian piezoviscous uids, applied shape optimization and sensitivity analysis.
 • Item
  Transport processes in fractured porous media
  (2019-05-13) Březina, Jan
  This habilitation thesis summarizes author's theoretical work related to development of the Flow123d simulator. This includes especially methods and algorithms for solving Darcy ow problems in saturated and unsaturated fractured porous media. A model with semi-discrete fractures called mixed dimension model is derived at the beginning. Then the abstract model for advection-di usion equation is applied to the Darcy ow. The mixed-hybrid formulation of the Darcy ow mixed dimension problem is presented followed by its discretization using Raviart-Thomas nite elements. An analytical solution to a test single fracture problem is supplied which allows veri cation of the model's implementation. Finally, the BDDC method is applied to obtain a scalable solver of the linear systems arising from the problem's discretization. Subsequently, new developments for the non-conforming mixed meshes are presented. Four methods with common strategy are used to introduce a coupling between equations living on the intersecting nite element meshes of di erent dimension. Further a family of e cient algorithms for computing mesh intersections is presented. Final chapter is devoted to the Richards' equation and modi cation of the mixed-hybrid scheme in order to satisfy discrete maximum principle. This is of particular importance for the Richards' equation where short time steps are often necessary which leads to strong oscillations for the schemes that violate DMP.