Simulace zkoušky prokalitelnosti

Abstract
Diplomová práce se zabývá použitelností programu TTSteel v praxi na simulaci zkoušek prokalitelnosti. V teoretické části je popsán simulační program TTSteel a jednotlivé zkoušky prokalitelnosti. Dále se práce v experimentální části zaměřuje na vytvoření návrhu a pracovního postupu simulace jednotlivých zkoušek prokalitelnosti v programu TTSteel. V rámci ověření bylo provedeno několik simulací prokalitelnosti různých druhů ocelí. Pro každou simulaci konkrétního druhu oceli bylo vytvořeno porovnání s normovanými literárními hodnotami a následně správnost vybrané simulace byla porovnána s experimentem. V této práci je celý postup podrobně popsán. V závěru jsou zhodnoceny a porovnány výsledky, kde je uvedena použitelnost a omezení programu TTSteel v praxi na simulaci zkoušek prokalitelnosti.
The thesis deals with the applicability of the TTSteel program in practice for the hardenability test simulation. The theoretical part describes the TTSteel simulation program and the individual hardenability tests. Further, this thesis focuses in the experimental part on a design creation and a workflow simulation of individual hardenability tests in the TTSteel program. Multiple hardenability simulations of various kinds of steel were carried out within the verification. For each simulation of a particular type of steel a comparison with standard literature values was created, and consequently the correctness of the selected simulation was compared with the experiment. In this work, the complete procedure is described in detail. In conclusion, the results are evaluated and compared, where the applicability and limitation of the TTSteel program in practice for the hardenability test simulation is indicated.
Description
Subject(s)
Zkouška prokalitelnosti, program TTSteel, simulace zkoušek, Test hardenability, program TT Steel, tests simulation
Citation
ISSN
ISBN
Collections