Prvotní studie opotřebení nástrojů při frézování kompozitů plněných skelnými vlákny

Abstract
Náplní této bakalářské práce je prvotní studie opotřebení nástrojů při frézování kompozitů plněných skleněnými vlákny. Teoretická část bakalářské práce shrnuje aktuálního poznání v oblasti související se zadáním bakalářské práce. Jmenovitě se bude jednat o frézování, základní rozdělení a vlastnosti kompozitních materiálů a podrobnější popis kompozitních materiálů plněných skleněnými vlákny. Dále bude provedena teoretická rešerše na téma obrábění kompozitních materiálů. Důležitým teoretickým bodem budou i metody používané k vyhodnocování daných operací. V praktické části práce bude stanovena metodika, která bude použita k provedení experimentu a jeho následnému vyhodnocení. Takto získané parametry budou následně zpracovány do přehledné podoby a na jejich základě proběhne diskuse a bude stanoven závěr. Tato práce si klade za cíl na podkladu teoretické rešerše navrhnout experiment, na jehož základě bude moci proběhnout posouzení v něm použitých nástrojů z několika různých hledisek.
The aim of this bachelor thesis is a primary study of tool wear during milling of GFRP. The theoretical part summarizes current knowledge of milling in terms of assignment of the bachelor thesis. Particularly it deals with milling, basic dividing, characteristics of GFRP and a detailed description of GFRP. Furthermore, there will be a research of milling of GFRP. The other essential theoretical part will be methods used for evaluating and measuring the milling process. The practical part will define methodology, which will be used for an experiment and its following evaluation. All gathered data will be presented in an understandable form which will become basis for further discussion. The final part will state a conclusion. This bachelor thesis aims to make an experiment on the basis of the theoretical research. Thus, it will be possible to evaluate tool wear from different perspectives.
Description
Subject(s)
Kompozitní materiály, obrábění kompozitních materiálů, skleněná vlákna, řezné podmínky, GFRP
Citation
ISSN
ISBN
Collections