Optimalizace procesních parametrů laserových svarů na vagónech ve firmě Bombardier Transportation

Title Alternative:Optimization of process parameters of laser-beam welding at Bombardier Transportation Czech Republic , a. s.
Abstract
Diplomová práce se zabývala svařováním austenitické korozivzdorné oceli pomocí laserového paprsku a kvalifikací postupu svařování pro využití ve výrobě. V úvodní části této práce byly uvedeny základní informace týkající se laseru a technologie svařování laserovým paprskem. Další část byla věnována specifikaci a kvalifikaci postupu svařování a s tím spojené klasifikace vad svarových spojů a zjišťování vad destruktivními a nedestruktivními metodami. Následně bylo pojednáno o charakteristice vysokolegovaných korozivzdorných ocelí a jejich svařování. Experimentální část byla věnována zhodnocení vlivu rychlosti svařování a výkonu laseru na hloubku průvaru. K tomuto účelu bylo vytvořeno za různých rychlostí svařování a výkonů celkem třicet vzorků, u kterých byly poté změřeny hloubky průvarů. Podle provedeného experimentu byly vytvořeny grafy závislosti rychlosti svařování na hloubce průvaru a závislosti výkonu laseru na hloubce průvaru. Z těchto grafů byly vybrány vhodné parametry svařování pro vytvoření předběžné specifikace postupu svařování pWPS, podle které byly svařeny zkušební kusy. Poté následovaly nedestruktivní a destruktivní zkoušky k odhalení vad a určení mechanických vlastností svarového spoje. Splněním těchto zkoušek byla vhodnost volby parametrů ověřena a byl vytvořen protokol o kvalifikaci postupu svařování (WPQR). V souladu s WPQR bylo možné vytvořit specifikaci postupu svařování WPS, která mohla být použita ve výrobě.
Description
66 stran, 33 stran přílohy :ilustrace +1 CD-ROM
Subject(s)
laser welding, corrosion resistant steels, svařování laserem, korozivzdorné oceli
Citation
ISSN
ISBN
Collections