Konkurenční pozice firmy Valbek, s. r. o. (středisko Aspe) na B2B trhu

Title Alternative:Competitive position of Aspe, the Valbek, s. r. o. company's developing department in the B2B market
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The competition occurs in every sector of industry. The diploma thesis deals with the analysis of competition in the field of information systems required for construction projects. The thesis contains 2 main parts: theoretical and practical one. The theoretical part presents the findings from the literature for experts. It mainly deals with concepts such as market, marketing environment, competition, Porter?s analysis of five competitive forces, SWOT analysis, etc. The practical section provides basic information about Valbek, s.r.o., and software which the company develops and distributes. The software is called Aspe. The thesis is focused on analyzing and determination of the main competitors of Aspe?s software, operating on the Czech market. The competition is compared on the basic of selected criteria. In this part of the thesis is also a SWOT analysis using confrontational matrix and conclusion contains recommendations for further development of the Aspe department, which evolves the Aspe SW.
Konkurence se objevuje v každém odvětví průmyslu. Tato diplomová práce se zabývá analýzou konkurence v prostředí softwarů potřebných pro chod celé stavby. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou zpracovány poznatky z odborné literatury. Zabývá se především pojmy, jako je trh, marketingové prostředí, konkurence, Porterova analýza pěti sil aj. V praktické části jsou uvedeny základní údaje o společnosti Valbek, s.r.o. a o softwaru, který tato společnost vyvíjí a distribuuje s názvem Aspe. Práce je zaměřena na analýzu a stanovení hlavních konkurentů SW Aspe působících na českém trhu. Konkurence je porovnávána na základě zvolených kritérií. Součástí této části diplomové práce je též zpracovaná SWOT analýza s využitím konfrontační matice a závěrem doporučení pro další rozvoj střediska Aspe, zabývající se SW téhož názvu.
Utajená VŠKP
Description
94 stran, přílohy: 1 CD ROM
Subject(s)
competitive analysis, data base, competition competitive strategy, module, software, construction market, swot analysis, market, analýza konkurence, datová základna, konkurence, konkurenční strategie, modul, software, stavební trh, swot analýza, trh
Citation
ISSN
ISBN