Sledování proudových polí a průtokových parametrů proudění v modelu části dýchacích cest s využitím umělé plicní ventilace

Abstract
Bakalářská práce se zabývá prouděním vzduchu v~dýchacích cestách člověka. Pro zkoumání proudění bylo nutné zkonstruovat část dýchacích cest. Vycházelo se z anatomických a fyziologických poznatků, které jsou popsány v teoretické části této práce. Dále je součástí teoretické části seznámení s umělou plicní ventilací. Té bylo potřeba pro uvedení celé výzkumné části do chodu, jak je v ni vysvětleno. Ve výzkumné části bylo provedeno měření na modelu průdušnice, který byl zhotoven pomocí 3D tisku. Výsledky měření byly porovnány s fyziologickými hodnotami člověka.
The bachelor's thesis deals with the flow of air in the respiratory tract of a person. To investigate the flow, it was necessary to construct part of the airways. It was based on anatomical and physiological findings, which are described in the theoretical part of this work. Furthermore, it is part of the theoretical part of familiarization with artificial lung ventilation. This was needed to get the~whole research part up and running as explained in it. In the research part, measurements were made on a~model of the trachea, which was made using 3D printing. The measurement results were compared with the~physiological values of a person.
Description
Subject(s)
model průdušnice, průdušnice, umělá plicní ventilace, ventilace, artificial lung ventilation, trachea, trachea model, ventilation
Citation
ISSN
ISBN