Měření krevního tlaku zdravotnickými záchranáři v kontextu s Evidence Based Practice

Abstract
Měření krevního tlaku je nedílnou součástí úkolů zdravotnických záchranářů pracující u zdravotnické záchranné služby. Jedním z mnoha způsobů ke zjištění stavu pacienta a zajištění vitálních funkcí patří měření krevního tlaku mezi hlavní úkony zdravotnického záchranáře. Změřené hodnoty krevního tlaku napomáhají k posouzení současného zdravotního stavu pacienta. Bakalářská práce se zabývá o interpretaci hodnot krevního tlaku a o zásadách měření krevního tlaku v praxi zdravotnického záchranáře dle nejnovějších vědeckých poznatků. Práce je rozdělena na dvě časti, první část teoretickou a druhou část výzkumnou. Teoretická část je zaměřena na popis krevního tlaku, měření krevního tlaku a léčbu. Výzkumná část je realizována kvantitativní metodou za použití nestandardizovaného dotazníku, který sloužil ke zjištění znalosti zdravotnických záchranářů o interpretaci hodnot a zásadách měření krevního tlaku v kontextu s Evidence Based Practice. Výstupem bakalářské práce je článek připravený k publikaci v odborném periodiku.
Blood pressure measurement is an integral part of the tasks of paramedics working for the ambulance service. Measuring blood pressure is one of the many tasks of a paramedic in one of the many ways to determine a patient's condition and ensure vital functions. The measured blood pressure values help to assess the patient's current state of health. The bachelor thesis deals with the interpretation of blood pressure values and the principles of measuring blood pressure in the practice of a paramedic according to the latest scientific knowledge. The work is divided into two parts, the first theoretical part and the second research part. The theoretical part focuses on the description of blood pressure, blood pressure measurement and treatment. The research part is implemented using a quantitative method using a non-standardized questionnaire, which was used to determine the knowledge of paramedics about the interpretation of values and principles of blood pressure measurement in the context of Evidence Based Practice. The output of the bachelor's thesis is an article prepared for publication in a professional periodical.
Description
Subject(s)
krevní tlak, hodnoty krevního tlaku, měření krevního tlaku, zdravotnický záchranář, Blood Pressure, Blood Pressure Values, Measuring Blood Pressure, paramedic
Citation
ISSN
ISBN