Systém dávkovače práškového materiálu pro 3D tisk skla technologií SLM

Abstract
Předložená bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením systému dávkovače práškového materiálu pro 3D tiskárny s fúzí práškového lože. Koncepce vhodného principu dávkovacího mechanismu pro spékání práškového materiálu na bázi SiO2 byla zvolena na základě studie dílčích principů technologií aditivní výroby. V souladu s výsledky studie bylo navrženo zkušební zařízení, tobylo zhotoveno formou zpracování úplné výrobní dokumentace. Zkušební zařízení bude po jeho výrobě připraveno k laboratorním zkouškám.
The presented bachelor thesis deals with the design of a powder delivery system for 3D printers with powder bed fusion. The concept of a suitable principle of the dosing mechanism for sintering of SiO2based powder material was chosen on the basis of a study of partial principles of additive manufacturing. In accordance with the results of the study, a test device was designed in the form of processing a complete production documentation. The test device will be ready for laboratory testing after its production.
Description
Subject(s)
3D tisk, SLM, konstrukce, skelné prášky, Additive Manufacturing, SLM, construction, glass
Citation
ISSN
ISBN
Collections