Příprava a studium vlastností biopolymerního kompozitu na bázi PLA a kávové sedliny pro obalový průmysl

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá studiem strukturních a mechanických vlastností biopolymerních kompozitů PLLA s 1 hm. % a 10 hm. % předmleté a mleté kávové sedliny o průměrné velikosti částic 229 ?m a 23 ?m. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a experimentální. Teoretická část se zaměřuje na biopolymery a biopolymerní kompozity. V experimentální části je popsáno složení, výroba a vlastnosti kompozitních struktur v podobě fólií. Strukturní vlastnosti byly hodnoceny metodou DSC a TG, sledován byl nukleační efekt kávové sedliny a její vliv na tepelnou degradaci kompozitu. Mechanické vlastnosti byly stanoveny zkouškou tahem při statickém a dynamickém namáhání v závislosti na množství a velikosti částicového plniva.
This Bachelor thesis deals with analyses of structural and mechanical characteristics of PLLA biopolymere composites together with 1 and 10 wt. % of pre-ground and ground coffee grounds with an average particle size of 229 ?m and 23 ?m. The thesis is divided into two parts, a theoretical one and an experimental one. The theoretical part is focused on biopolymers and biopolymere composites. The experimental part describes the composition, production, and characteristics of composite structures used as foil. The structural characteristics were evaluated by the DSC and TG method, the nuclease effect of the coffee grounds as well as its effect on the thermal degradation of the composite were traced. The mechanical characteristics were determined by means of the under static and dynamic tension test with regard to the quantity and size of particle filling mass.
Description
Subject(s)
kyselina polymléčná, biopolymerní kompozit, částicové plnivo, kávová sedlina, polylactic acid, biopolymere composite, particle filling mass, coffee grounds
Citation
ISSN
ISBN
Collections