Edukace pacientů v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění

Title Alternative:Education of patients in secondary prevention of cardiovascular disease
Abstract
Kvalifikační práce se zabývá sekundární prevencí kardiovaskulárních nemocí a edukační činností všeobecných sester s ní spojenou. V teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější poznatky z oblasti rizikových faktorů, nejčastějších kardiovaskulárních nemocí, a role všeobecné sestry v rámci edukace v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění včetně nejdůležitějších preventivních doporučení. Ve výzkumném šetření této práce došlo k zhodnocení informovanosti pacientů v rámci sekundární prevence kardiovaskulárních nemocí a z vzešlých výsledků byly vyvozeny doporučení pro praxi a vytvořen článek k publikaci do odborného tisku.
The thesis deals with secondary prevention of cardiovascular diseases andeducational activities of general nurses connected with it. The theoretical partsummarizes the most important findings from the area of risk factors, the most commoncardiovascular diseases, and the role of the general nurse in education in the secondaryprevention of cardiovascular diseases including the most important preventiverecommendations. The research of this work has evaluated patients' awareness ofsecondary prevention of cardiovascular diseases. From the results obtained,recommendations for practice were derived and an article for publication in theprofessional press was created.
Description
Subject(s)
Klíčová slova: edukace, kardiovaskulární onemocnění, sekundární prevence, všeobecnásestra, rizikové faktory, Keywords: Education, cardiovascular disease, secondary prevention, general nurse, riskfactors
Citation
ISSN
ISBN