Rozměrová kontrola výrobků ve firmě DETOA Albrechtice s.r.o.

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na rozměrovou kontrolu dřevěných kuliček. V její teoretické části jsou popsány vlastnosti dřeva, způsoby jeho zpracování a je popsána samotná výroba kuliček. Pozornost je věnována jakosti, kvalitě, kontrole a metodám měření. Teoretická část obsahuje i analýzu současného stavu kontrolních měření ve společnosti DETOA Albrechtice s.r.o. V praktické části práce je navrženo jednoúčelové automatické zařízení pro kontrolu kuliček, je popsán i samotný postup měření kuliček, jenž je doplněn o výkresovou dokumentaci.
The topic of this thesis is dimensional inspection of wooden balls. The theoretical part describes wood properties, methods of wood processing and description of wooden balls production. Attention is paid to quality, inspection and measurement methods. The theoretical part also includes current state analysis of inspection measurement in DETOA Albrechtice s.r.o. company. The practical part includes design of single-purpose automatic equipment for balls inspection, description of balls measurement process, including drawing documentation.
Description
Subject(s)
DŘEVO, KULIČKA, KVALITA, ROZMĚR, KONTROLA, MĚŘENÍ, WOOD, BALL, QUALITY, DIMENSION, INSPECTION, MEASUREMENT.
Citation
ISSN
ISBN
Collections