Informovanost laické veřejnosti o testu na okultní krvácení

Abstract
Okultní krvácení může být příznakem mnoha gastrointestinálních onemocnění. Nejčastější onemocnění je kolorektální karcinom, se kterým je Česká republika celosvětově na předních příčkách výskytu. Pro sekundární prevenci byl vytvořen screening, který obsahuje test na okultní krvácení. Důležitá je informovanost laické veřejnosti o testu, což vede ke správnému provedení a následnému co nejpřesnějšímu výsledku. Teoretická část je zaměřena na okultní krvácení a nemoci s tímto příznakem. Dále se zabývá prevencí, testy na okultní krvácení a úlohou všeobecné sestry při informování pacientů, kteří podstupují test. Ve výzkumné části se analyzují výsledky z dotazníkového šetření. Výstupem práce je článek připravený k odborné publikaci.
Occult bleeding may be a symptom of many gastrointestinal diseases. The most common disease is colorectal cancer, with which the Czech Republic is at the forefront of the world. For secondary prevention, a screening has been developed that includes an occult blood test. It is important to inform the general public about the test, which leads to the correct execution and consequently the most accurate result. The theoretical part is focused on occult bleeding and diseases with this symptom. It also deals with prevention, occult blood tests and the role of the nurse in informing patients who are taking the test. The research part analyzes the results from the questionnaire survey. The output of this work is an article prepared for a professional publication.
Description
Subject(s)
test na okultní krvácení, kolorektální karcinom, screening, prevence, všeobecná sestra, informovanost, Fecal occult blood test, colorectal cancer, screening, prevention, nurse, informing
Citation
ISSN
ISBN