Biodegradabilní polymerní kompozity na bázi PLA, PHBV a celulózových vláken

Abstract
Bakalářská práce se zabývá studiem fyzikálních, mechanických a tepelných vlastností biokompozitů PLA a PHBV s plnivem na bázi celulózových vláken bez a s modifikací jejich povrchu plazmou a ozonizací. Bakalářská práce je dělena na teoretickou a experimentální část. V první části jsou charakterizovány polymerní kompozity, jejich matrice a výztuže. Experimentální část se zabývá výrobou biokompozitních struktur, modifikací povrchu celulózových vláken, mikroskopickým studiem jejich struktur a dále stanovením fyzikálních, mechanických a tepelných vlastností v závislosti na hmotnostním podílu (10 až 30 hm%) a povrchové úpravě celulózových vláken.
Bachelor thesis deals with studies of physical, mechanical and thermal properties of biocomposites PLA and PHBV with additive on the basis of cellulose fibers without and with their modification by plasmatic and ozonization. This bachelor thesis is divided in theoretical and experimental part. In the first part is charakterized polymeric composites, their matrices and reinforcement. Experimental part deals with production of biocomposite structures, surface modification of cellulose fibers, microscopic study of their structures and further by determining the physical, mechanical and thermal properties in depending on the mass share (from 10 to 30 mass%) and on surface modification of cellulose fibers.
Description
Subject(s)
biokompozity, celulózová vlákna, kyselina polymléčná, polyhydroxybutyrát-valerát, biocomposites, cellulose fibers, polylactic acid, polyhydroxybutyrate-valerate
Citation
ISSN
ISBN
Collections