Zařízení na výrobu nanovláken účinkem odstředivých sil

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí miniaturizované verze zařízení pro odstředivé zvlákňování s beztryskovou hlavou. V rámci práce byla vypracovaná rešerše vybraných způsobů odstředivého zvlákňování. Následně byla navrhnuta konstrukce nového zařízení pomocí poznatků získaných ze zařízení vyvinutého na Technické univerzitě v Liberci chráněného užitným vzorem 30004. Celé zařízení včetně ovládací elektroniky bylo v rámci práce zhotoveno a otestováno. Testování probíhalo při různých zvlákňovacích rychlostech, vzorky vláken z těchto testů byly podrobeny analýze pomocí elektronového mikroskopu. Na závěr práce byly navrhnuty možné varianty dalšího rozvoje zařízení, zejména konstrukce nových zvlákňovacích hlav.
This bachelor thesis deals with the construction of a miniaturized version of a centrifugal spinning machine with a jetless head. In the course of the work a research was carried out of selected methods of centrifugal spinning. Subsequently, the design of the new device was designed using the knowledge gained from the equipment developed at the Technical University of Liberec, protected by utility model 30004. All the equipment including the control electronics was made and tested during the work. Testing was carried out at different spining speeds, the fiber samples from these tests were analyzed by electron microscopy. At the end of the thesis were suggested possible alternatives of further development of equipment, especially the construction of new spinning heads.
Description
Subject(s)
odstředivé zvlákňování, nanovlákna, beztrysková hlava, miniaturizace zařízení, centrifugal spinning, nanofibres, jetless head, miniaturization of the device
Citation
ISSN
ISBN
Collections