Problematika odběru moče na mikrobiologické vyšetření

Abstract
Správný odběr a skladování moči zásadně ovlivňuje výsledek vyšetření. Při nesprávném postupu a způsobu odběru vzorku moči může následně dojít ke zkreslení výsledků a následně chybné interpretaci. Všeobecná sestra, která odběr moči provádí musí mít znalosti v dané problematice. V bakalářské práci jsou popsány druhy vyšetření moči, které je možné v mikrobiologické laboratoři provést. Dále jsou zmíněny způsoby odběru moči a následné uchování vzorku. Práce je zaměřena na nejčastější způsob odběru moči pomocí jednorázové katetrizace, odběru moče z permanentního močového katetru a odběru středního proudu moči.
Proper collection and storage of urine fundamentally affect the result of the examination. Improper procedure and method of urine sampling may result in skewed results and misinterpretation. The general nurse who performs the urine collection must have knowledge of the subject. The bachelor's thesis describes the types of urine tests that can be performed in a microbiological laboratory. Methods of urine collection and subsequent sample storage are also mentioned. The bachelor thesis is focused on the most common method of urine collection using a single catheterization, urine collection from a permanent urinary catheter and collection of middle urine flow.
Description
Subject(s)
moč, odběr, střední proud, katetrizace, mikrobiologie, všeobecná sestra, urine, collection, medium current, catheterization, microbiology, general nurse
Citation
ISSN
ISBN