Znalosti studentů o specifikách ošetřovatelské péče u pacientů s chronickou obstrukční nemocí

Abstract
Bakalářská práce se zabývá znalostmi studentů o specifikách ošetřovatelské péče u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Teoretická část je zaměřena především na patofyziologii, diagnostiku, léčbu CHOPN a na specifika ošetřovatelské péče u pacientů s touto nemocí. Praktická část obsahuje výzkumné cíle a předpoklady a obsahuje analýzu dat získaných během výzkumného šetření. Metodou zvolenou pro výzkumné šetření byl kvantitativní výzkum, technikou sběru dat byl dotazník. Praktická část má za cíl zjistit jaké jsou znalosti studentů o specifikách péče u pacientů s CHOPN a především pak znalosti v oblasti oxygenoterapie a edukace. Výstupem práce je článek do odborného periodika.
This bachelor thesis is concerned with students' knowledge of the specifics of nursing care for patients with the chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The theoretical part focuses on pathophysiology, diagnostics, treatment of the COPD, and the specifics of treating the patients with this disease. The practical part contains research objectives and presumptions, and contains analysis of the data acquired during the research. The method of research was quantitative research, the technique of data collection was a questionnaire. The practical part aims to survey students' knowledge of the specifics of nursing care for patients with COPD, especially the knowledge in the areas of oxygenotherapy and education. The output of this bachelor thesis is a scientific magazine article.
Description
Subject(s)
chronická obstrukční plicní nemoc, dušnost, kouření, znalosti studentů
Citation
ISSN
ISBN