Problematika vrtání kompozitních systémů, na bázi epoxidové pryskyřice a uhlíkových vláken, s ohledem na tvorbu třísky

Abstract
Obsahem bakalářské práce je výzkum o problematice vrtání do kompozitních systémů, na bázi uhlíkových vláken, s ohledem na tvorbu třísky. Teoretická část se zabývá základními pojmy týkající se řešené problematiky. Do této části jsou konkrétně zahrnuty informace týkající se vrtání do kompozitních materiálů, nástrojů a poruch při vrtání. Experimentální část obsahuje informace o použitých zařízeních a metodice pro samotný experiment. Součástí je také diskuze a závěr, kde jsou popsány naměřené hodnoty a celkové zhodnocení experimentu.
The scope of the bachelor thesis is research on the problem of drilling into carbon fibre based composite systems with respect to chip formation. The theoretical part deals with the basic concepts related to the problem. Specifically included in this section is information regarding drilling into composite materials, tools and drilling failures. The experimental part contains information on the equipment used and the methodology for the experiment itself. It also includes a discussion and conclusion where the measured values and overall evaluation of the experiment are described.
Description
Subject(s)
vrtání, kompozitní materiály, uhlíková vlákna
Citation
ISSN
ISBN
Collections