Znalosti v poskytování laické první pomoci u vojáků z povolání

Title Alternative:Knowledge of first aid for professional soldier
Abstract
Bakalářská práce se zabývá znalostmi v poskytování první pomoci u vojáků z povolání. Teoretická část popisuje zásady první pomoci a současný stav v Armádě České republiky. Výzkumná část obsahuje cíle práce a výzkumné předpoklady. Dále je zde popsána metodika výzkumu, charakteristika výzkumného vzorku, analýza výzkumných dat, cílů a předpokladů, interpretace výsledků s grafickým zpracováním. Další kapitoly obsahují diskuzi, návrh doporučení pro praxi a závěr. Cílem práce je zjistit znalosti vojáků z povolání v poskytování kardiopulmonální resuscitace, v poskytování první pomoci u krvácení, v poskytování první pomoci u šoku a zjistit znalosti vojáků z povolání o použití automatizovaného externího defibrilátoru. Výstupem práce je instruktážní video na téma použití automatizovaného externího defibrilátoru.
My Bachelor's thesis goal is to find out about the extend of first aid knowledge of the Czech professional soldiers. Theoretical part describes main principles of providing first aid and present state in the Czech army. Practical part contains goals and research hypothesis. Furthermore, I describe research methodology, characteristics of research sample, analysis of research data, goals and expectations, and graphical depiction of research results. Final chapters contain discussion, suggestions for practical use and conclusion. Goal of my thesis is to find out how much soldiers know about cardiopulmonary resuscitation, first aid for bleeding, first aid for shock, and whether soldiers know how to use automatic external defibrillator (AED). As a closure to my bachelor's thesis I use an instructional video showing how to operate AED.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN