Akutní zánět slinivky břišní a jeho léčba.

Title Alternative:Acute pancreatitis and its treatment.
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem práce je zjištění stavu informovanosti široké veřejnosti o problematice tohoto onemocnění, jeho diagnostice i léčbě. Rovněž také hrubé zmapování kvality stravování respondentů, které hraje důležitou roli ve snížení rizika vzniku této nemoci. Teoretická část práce je členěna do dvou hlavních kapitol. První kapitola se zabývá historií, anatomií a fyziologií slinivky břišní. Ve druhé kapitole je důraz kladen na rozsáhlou oblast onemocnění akutním zánětem slinivky břišní. Praktická část se věnuje metodice vlastního výzkumu, popisu výzkumného vzorku a analýze získaných dat. Diskuze poté hodnotí a komentuje jednotlivé stanovené hypotézy. Závěr je souhrnem výzkumu s návrhem pro praxi. Výzkum byl prováděn analýzou získaných informací z dotazníkového šetření metodou náhodného výběru respondentů ze široké veřejnosti.
The dominant aim of the Bachelors work is a stock-taking of the general public informedness about problems of this disorder and its treatment. It also surveys informations about respondents food quality. Because the quality of food is the main in the prevention which can lower hazard of beginning of this disorder. The theoretic part of the work has a two main chapters. The first chapter is about history, anatomy and physiology of the pancreas. The second chapter is about the large questions of own disorder - acute pancreatitis. The practical part is about own porcedure, sample description and obtained data analysis. The discussion judges and makes commentary about hypotheses. The finish is about complex of research on with concept for standart practice. The research was made of analyse obtained dates from questionary by virtue of sample method from laical general public informants.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 77s., 18 s. obr. příloh
Subject(s)
slinivka břišní, pankreas, akutní zánět slinivky břišní, akutní pankreatitida, pacient/klient, zdravotní sestra, informovanost, kvalita stravování, prevence, výzkum, doporučení, pancreas, acute pancreatitis, patient/client, nurse, informedness, food quality, prevention, research, advice
Citation
ISSN
ISBN