Vliv svařování a tepelného zpracování na hodnoty a rozložení zbytkových napětí ve zkušebních vzorcích

Abstract
Bakalářská práce se zabývá vlivem svařování a tepelného zpracování na hodnoty a rozložení zbytkových napětí ve zkušebních vzorcích z jemnozrnné oceli S700MC. V teoretické části je popsána podstata vzniku zbytkových napětí při svařování a tepelném zpracování a možnosti měření těchto napětí. Dále je stručně popsán teplotně-napěťový simulátor Gleeble 3500. V experimentální části jsou simulovány svařovací cykly v teplotně-napěťovém simulátoru Gleeble 3500 a zbytková napětí měřena pomocí nedestruktivní rentgenové difrakční analýzy. Dále je experimentálně posouzen vliv žíhání na snížení vnitřních pnutí ve vakuové peci Reetz a nakonec aplikace vybraného způsobu žíhání na vzorky po simulaci svařovacích cyklů a vyhodnocení zbytkových napětí.
The bachelor's thesis deals with the influence of welding and heat treatment on the values and distribution of residual stresses in test specimens of fine-grained steel S700MC. The theoretical part describes the nature of residual stresses during welding and heat treatment and the possibility of measuring these stresses. The Gleeble 3500 temperature-voltage simulator is briefly described. In the experimental part, the welding cycles in the Gleeble 3500 temperature-voltage simulator are simulated and the residual stresses are measured by non-destructive X-ray diffraction analysis. Furthermore, the effect of annealing on the reduction of internal stresses in the Reetz vacuum furnace and finally the application of the selected annealing method to samples after simulation of welding cycles and evaluation of residual stresses is experimentally assessed.
Description
Subject(s)
Zbytková napětí, ocel S700MC, Gleeble 3500, svařování, tepelné zpracování, rentgenová difrakční analýza, Residual stresses, steel S700MC, Gleeble 3500, welding, heat treatment, X-ray diffraction analysis
Citation
ISSN
ISBN
Collections