Výzkum vlivu orientace vrstev při 3D tisku technologií Freeformer z materiálu PLA.

Abstract
Diplomová práce se zabývá hodnocením vlivu orientace jednotlivých vrstev vzorků vyrobených aditivní technologií Freeformer. Na závěr je porovnává se vzorky vyrobenými technologií vstřikování. Teoretická část je věnována přehledu aditivních technologií, popisu biodegradovatelných polymerů a technologii vstřikování plastů. Experimentální část obsahuje popis použitého materiálu PLA, přípravu zkušebních těles vyrobených technologií Freeformer, vyhodnocení mechanických vlastností materiálu při statickém namáhání v tahu, v ohybu a při rázovém namáhání metodou Charpy.
The thesis deals with the evaluation of the influence of the orientation of individual layers of samples produced by the additive technology Freeformer. Finally, it compares them with samples produced by injection technology. The theoretical part is devoted to an overview of additive technologies, description of biodegradable polymers and injection technology of plastic. The experimental part contains description of used PLA material, preparation of test samples made by Freeformer technology, evaluation of mechanical properties of material under static tensile, bending and Charpy impact loads.
Description
Subject(s)
Aditivní technologie, technologie Freeformer, kyselina polymléčná (PLA), Additive technology, Freeformer technology, polylactic acid (PLA)
Citation
ISSN
ISBN
Collections