Svařitelnost PLA bio-kompozitů technologii ultrazvukového svařování

Abstract
Diplomová práce se zabývá ultrazvukovým svařováním PLA. Diplomová práce obsahuje a vysvětluje princip a metody ultrazvukového svařování, vlastnosti a rozdělení biopolymerů a popis PLA. V experimentální části bylo ultrazvukové svařování využito a následně zkoumány vliv amplitudy, materiálových přísad a vliv kondicionování na optické kvality výsledných svarů.
The diploma thesis deals with ultrasonic welding of PLA. The diploma thesis contains and explains the principle and methods of ultrasonic welding, properties and distribution of biopolymers and a description of PLA. In the experimental part, ultrasonic welding was used and subsequently the amplitudes of the influence, material additives and the influence of conditioning on the optical qualities of the resulting welds were investigated.
Description
Subject(s)
ultrazvukové svařování, amplituda, kondicionování, PLLA, změkčovadlo, kávová sedlina, ultrasonic welding, amplitude, conditioning, PLLA, plasticizer, coffee grounds
Citation
ISSN
ISBN
Collections