Konstrukční návrh stolní odporové svářečky

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh a optimalizaci stolní odporové svářečky. První část práce popisuje technologii odporového svařování a rozebírá základní svařovací parametry. Další část je zaměřena na analýzu stávajícího stavu, studii trhu v oblasti stolních odporových svářeček a definici požadovaných parametrů. Hlavní část práce obsahuje návrh stolní odporové svářečky a 3D CAD modelu, vytvořeného dle výsledků zjednodušených analytických výpočtů. Nedílnou součástí práce je technická dokumentace a 3D model přiloženy v elektronické podobě.
This diploma thesis is focused on the engineering design and design optimization of the bench typy welder machine. There are resistance welding technology and resistance spot welding process parameters depicted in the first part of the work. Another part of the work analyzes the current state of the stock market in the area bench type welder machine and defines the requirements. The main part of the work includes design of the bench type spot welder machine and 3D CAD model, created with support of simplified analytical calculations. The technical documentation is the integral part of in this work. 3D model are included in digital form.
Description
Subject(s)
Stolní odporová svářečka, MKP, CAD, konstrukční návrh, optimalizace konstrukce, Bench type welder machine, FEM, CAD, engineering design, construction optimize
Citation
ISSN
ISBN
Collections