Korozní chování slitin Fe-28Al-5Si-X v bezolovnatých sklovinách

Abstract
Předkládaná diplomová práce se zabývá korozním chováním slitin Fe-28Al-5Si- X v bezolovnatých sklovinách. Společně s aluminidy železa byly za stejných podmínek testovány další vysokoteplotní slitiny, jako niklová slitina, kobaltová slitina a ocel EN X8CrNi25-21. Korozní testy probíhaly ve sklovinách LIBA a CRYSTALIN. Korozní chování aluminidů železa bylo sledováno v obou sklovinách při stejné dynamické viskozitě. Korozní testy byly provedeny při teplotě 1220°C (LIBA) a 1266°C (CRYSTALIN) a době vystavení 24 až 96 hod. Hodnocení korozní odolnosti slitin bylo provedeno metodou vážení korozních úbytků vzorků, měření chemického složení slitin (SEM-EDX analýza) a skel (XRF analýza) a pomocí parametrů popisující ''drsnost'' povrchu. Důkladně jsme se zabývali vzorky, které byly vystaveny sklovině po dobu 96 hod.
The presented thesis deals with the corrosion behavior of Fe-28Al-5Si-X alloys in lead-free molten glass. Together with iron aluminides, other high-temperature alloys such as nickel alloy, cobalt alloy and steel EN X8CrNi25-21, were tested under the same conditions. Corrosion tests were carried out in LIBA and CRYSTALIN molten glass. The corrosion behavior of iron aluminides was observed in both molten glass at the same dynamic viscosity. Corrosion tests were performed at a temperature of 1220°C (LIBA) and 1266°C (CRYSTALIN) and an exposure time of 24 to 96 hours. The corrosion resistance of the alloys was evaluated by weighing the corrosion losses of the samples, measuring the chemical composition of the alloys (SEM-EDX analysis) and glasses (XRF analysis) and using parameters describing the "roughness" of the surface. The samples that were exposed to molten glass for 96 h were thoroughly examined.
Description
Subject(s)
aluminid železa, korozní odolnost, sklovina
Citation
ISSN
ISBN
Collections