Inovace konstrukčního systému pro vzlet modelových bezmotorových letadel

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá inovací konstrukčního systému pro vzlet modelových bezmotorových letadel. Konstrukční systém musí splňovat požadavky vytyčené v zadání práce. První část práce se zabývá analýzou konstrukcí, které jsou aktuálně k dostání na trhu a vyhledáváním v patentové literatuře. Dále jsou v první části využity metody inovačního inženýrství pro generování konceptů, výběr nejlepšího konceptu a jeho následné přezkoumání a optimalizaci. Ve výpočtové části jsou navrženy přesné rozměry jednotlivých komponent s cílem dosáhnout co nejnižších výrobních nákladů a zaručit plnění požadované funkce systému. Součástí této práce je výkres sestavy výsledného řešení a výkresy vybraných komponent systému.
This thesis is focused on the innovation of the design system for the take-off of non-powered aircraft models. The construction system must meet the requirements set out in the assignment. The first part of the thesis deals with the analysis of designs that are currently available on the market, searching in the patent literature. Furthermore, in the first part, the methods of innovative engineering are used to generate concepts, select the best concept and its subsequent review and optimization. In the calculations part are designed the exact dimensions of individual components with the aim of the lowest possible production costs and guaranteeing fulfillment of the required system function. This work also includes a drawing of the final solution and drawings of selected system components.
Description
Subject(s)
Start kluzáku, naviják, elektromotor, inovační inženýrství, 3D model, výkresová dokumentace, Glider start, winch, electric motor, innovative engineering, 3D model, drawing documentation
Citation
ISSN
ISBN
Collections