Inovace konstrukce dynamického pulzátoru

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na inovaci konstrukce dynamického pulzátoru na testování polyuretanových výplní automobilových sedadel a jejich komponent. Konstrukce je navržena na základě zadaných parametrů vycházejících z testovacích norem. Teoretická část se zabývá popisem stávající konstrukce, současným trendem v konstrukcích různých jednoúčelových strojů, druhy pohonů, metodami inovačního inženýrství pro návrh konceptů a volbou konceptu. Ve výpočtové části je navržena konstrukce, která bude zaručovat spolehlivost a finanční nenáročnost. Součástí této práce je 3D model zařízení s výkresovou dokumentací zvolených dílů.
The thesis is focused on innovative design of dynamic pulsator for testing of polyurethane fillings of automobile seats and their components. The design is based on the specified parameters. Theoretical part with focus on construction, current trend in construction of various structural elements, types of drives, methodology of innovative engineering for concept design and concept selection. The calculations are designed to provide reliability and cost-effectiveness. Part of this work is a 3D model of the device with drawing documentation of selected parts.
Description
Subject(s)
Dynamický pulzátor, testování, automobilové sedadlo, inovační inženýrství, 3D modely, výkresová dokumentace, Dynamic pulsator, testing, car seat, innovative engineering, 3D models, drawing documentation
Citation
ISSN
ISBN
Collections