Všeobecná sestra v roli pacienta

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou hospitalizovaných zdravotníků. V této oblasti jsme zjišťovali, jak dotazovaní respondenti vnímají výměnu rolí sestra - pacient. V práci jsme se také soustředili na to, abychom zjistili, jak se k hospitalizovaným respondentům choval ošetřující personál. Dále nás zajímalo, zda ošetřující personál dodržoval předepsané hygienicko-epidemiologické a ošetřovatelské postupy. Výstupem této bakalářské práce je také odborný článek, připravený k publikaci v odborném periodiku.
This bachelor´s thesis occupied with the issue of hospitalized health proffesionals. In this issue, we found out how the interviewed respondents perceive the exchange of nurse - patient roles. In this spot we also focused on finding out how the nursing staff treated the hospitalized respondents. We were also interested in whether the nursing staff followed the prescribed hygienic - epidemiological and nursing procedures. The outcome of this bachelor´s thesis is an article, ready for publication in a professional periodical.
Description
Subject(s)
sestra, hospitalizace, ošetřovatelství, výměna rolí, zdravotnictví, chování zdravotnického personálu, nurse, hospitalizaion, nursing, role exchange, healthcare, behavior of medical staff
Citation
ISSN
ISBN