Optimalizace výrobního procesu plastového dílu podvolantového modulu

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního procesu plastového dílu podvolantového modulu, respektive ověřením možnosti využití regranulátu s ohledem na mechanické vlastnosti, rozměrovou stálost a výslednou kvalitu plastového dílu. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a experimentální část. Teoretická část je zaměřena na popis polyoxymethylenu, jeho vlastnosti, možnosti zpracování a aplikace, dále na možnosti recyklace termoplastů zejména pak metody umožňující recyklaci polyoxymethylenu. V experimentální části jsou stanoveny a hodnoceny mechanické vlastnosti, rozměrová stálost a výsledná kvalita plastového dílu v závislosti na obsahu přidaného regranulátu. V závěru práce jsou vyhodnoceny výsledky experimentální studie, jejich diskuze a doporučení pro praxi.
This thesis examines the optimization of the manufacturing process of the plastic part of the steering column module, respectively verification of the possibility of using the regranulate regarding to the mechanical properties, dimensional stability and the quality of the plastic part, depending on the content of the regranulate. The thesis is splitted into two parts, to a theoretical part and an experimental part. The theoretical part is focused on description of polyoxymethylene, its properties, possibilities of manufacturing and applications, furthermore possibilities of recycling of thermoplastics especially method possibly used for polyoxymethylene. The experimental part is focused on mechanical properties, dimensional stability and the quality of the plastic part depending on the content of the regranulate. Evaluation of the results of the experimental study, their discussion and recommendations for practice are presented in the conclusion of the thesis.
Description
Subject(s)
plastový díl, vstřikování, polyoxymethylen, recyklace, regranulát, plastic part, injection molding, polyoxymethylene, recycling, regranulate
Citation
ISSN
ISBN
Collections