Analýza mechanických vlastností kompozitů vyrobených technologií HP-RTM

Abstract
Cílem diplomové práce je analýza mechanických vlastností kompozitů vyrobených technologií HP RTM. Kompozit je na bázi skelných vláken a polyuretanové matrice. Teoretická část diplomové práce je v první řadě zaměřena na úvod do problematiky kompozitních materiálů, jejich rozdělení a vlastnosti. Další kapitola popisuje polymerní matrice, vláknové výztuže a laminační technologie výroby kompozitů. Experimentální část popisuje výrobu kompozitních dílů technologií HP - RTM. Kompozitní díly (desky) se liší v orientaci výztuže. Mechanické vlastnosti byly zjišťovány pomocí tahové, ohybové a smykové zkoušky. Výstupem této práce je vliv orientace výztuže na mechanické vlastnosti.
The aim of diploma thesis is an analysis of mechanical properties of composites produced by HP RTM technology. The composite is based on glass fiber and polyurethane matrix. The theoretical part of the diploma thesis is primarily focused on the introduction to the problems of composite materials, their distribution and properties. The next chapter describes polymer matrices, fiber reinforcements and lamination technologies of composite production. The experimental part describes the production of composite parts by HP - RTM technology. Composite parts (plates) are different in the orientation of the reinforcement. The mechanical properties were determined by tensile, bending and shear tests. The output of this work is the influence of the orientation of the reinforcement on the mechanical properties.
Description
Subject(s)
polymerní kompozity, mechanické vlastnosti, technologie HP - RTM, skelná vlákna, polyuretanová matrice, orientace vláken, polymer composites, mechanical properties, HP - RTM technology, glass fiber, polyurethane matrix, fiber orientation
Citation
ISSN
ISBN
Collections