Logistic system design

Abstract
Tato práce se zabývá logistickými výzvami souvisejícími s přiměřeností nákladních vozidel a alternativními dopravními systémy v průmyslovém kontextu. Prostřednictvím komplexní analýzy, včetně analýzy ABC, mapování procesů a chronometrie, studie identifikuje cenné produkty, optimalizuje uspořádání nákladních vozidel a vyvíjí nový algoritmus plánování. Výzkum došel k závěru, že stávající vozový park dvou nákladních vozidel je dostatečný k pokrytí přepravních potřeb, pokud je podporován testovanými metodami a harmonogramem nakládky. Implementace těchto optimalizovaných přístupů zlepšuje provoz, efektivitu a nákladovou efektivitu. Využitím těchto strategií stávající vozový park efektivně řeší požadavky na přepravu, čímž eliminuje potřebu dalších vozidel nebo alternativních možností. Tato zjištění přispívají k lepšímu pochopení logistické optimalizace tím, že zdůrazňují důležitost inovativních metod a harmonogramů nakládání pro maximalizaci stávajících zdrojů. Pokládají také základ pro neustálé zlepšování dopravní logistiky a zdůrazňují potenciál pro další zlepšování v této oblasti
This thesis addresses the logistical challenges related to truck adequacy and alternative transport systems in an industry context. Through a comprehensive analysis, including ABC analysis, process mapping, and chronometry, the study identifies valuable products, optimizes truck loading arrangements, and develops a new scheduling algorithm. The research concludes that the existing fleet of two trucks is sufficient to meet transportation needs when supported by the tested loading methods and schedule. Implementing these optimized approaches improves operations, efficiency, and cost-effectiveness. By leveraging these strategies, the existing fleet efficiently handles transportation requirements, eliminating the need for additional vehicles or alternative options. These findings contribute to a better understanding of logistical optimization by highlighting the importance of innovative loading methods and schedules for maximizing existing resources. They also lay a foundation for ongoing improvements in transportation logistics, highlighting the potential for continued enhancements in the field
Description
Subject(s)
Analýza logistického systému, Optimalizace zatížení kamionů, Plánování přepravy, Plánování kapacit
Citation
ISSN
ISBN
Collections