Prevence pádů seniorů v domácím prostředí

Title Alternative:Prevention of falls of elderly people at home
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tématem ''Prevence pádů seniorů v domácím prostředí''. Je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části práce se komplexně pojednává o fenoménu stáří, problematice pádu a systému tísňové péče. Ve výzkumné části byl poté stanoven cíl zjistit, zda senioři znají preventivní opatření pádů, zda některá z nich používají, a pokud ano, která. Dále bylo zkoumáno, jaké denní činnosti vyvolávají u seniorů strach z pádu a v neposlední řadě, jestli znají senioři systém tísňové péče a zda by o takový systém měli zájem. Výzkumný vzorek tvořilo 106 respondentů a samotný výzkum byl veden formou dotazníkového šetření. Z výzkumu vyplynulo, že nějakou formu preventivního opatření proti pádu zná 67 respondentů, tedy 63 %, ale z celkového počtu 106 respondentů jich preventivní opatření či pomůcky používá pouze 38 respondentů, což je pouhých 36 %. Respondenti, kteří nějaký druh opatření proti pádu používají, nejčastěji uváděli madla (přesněji). Dále z výzkumu vyplynulo, že denní činností vyvolávající nejčastěji strach z pádu je chůze po schodech. Systém tísňové péče zná 46 respondentů (tedy), a zájem by o něj mělo 47 respondentů (44 %). Výstupem práce je informační brožura pro seniory a jejich rodiny, která by seniora, resp. jeho rodinu seznámila s prevencí pádu a systémem tísňové péče a mohla by být k dostání například v čekárnách praktických lékařů.
Description
72 stran, 15 stran příloh :ilustrace, tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
old age, falls (accidents) in old age, stáří, pády ve stáří
Citation
ISSN
ISBN