Fyzikální vlivy působící na přesnost dávkování infuzní pumpy

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na přesnost dávkování vybraných volumetrických infuzních pump, která může být ovlivněna fyzikálními vlivy. Teoretická část obsahuje popis principu volumetrických infuzních pump, příslušných infuzních setů a roztoků. Dále jsou na základě poznatků z mechaniky tekutin popsány vybrané fyzikální vlivy. Cílem výzkumné části je otestování účinků fyzikálních vlivů na vybraných volumetrických infuzních pumpách. Závěrem jsou zhodnoceny jejich účinky vzhledem k přesnosti dávkování.
Bachelor thesis is focused on dosing accuracy of volumetric infusion pumps, that can be affected by physical effects. In the theoretical part the principle of volumetric infusion pump, infusion sets, and solutions is described. Followingly, description of selected physical effects based on theory from fluid mechanics is included. In research part, the impacts of the physical effects on selected volumetric infusion pumps are tested. In conclusion, impacts of physical effects are evaluated.
Description
Subject(s)
infuzní pumpy, fyzikální vlivy, přesnost dávkování, infusion pumps, physical effects, dosing accuracy
Citation
ISSN
ISBN