Vliv nastavení chladícího okruhu na teplotu povrchu jader vysokotlaké formy

Abstract
Diplomová práce se zaobírá stanovením vlivu nastavení chladícího okruhu na teplotu jader u vybrané vysokotlaké licí formy. Teoretická část se věnuje popisu formy se zřetelem na způsoby chlazení a temperování tvarových částí a jader, dále pak metodám ošetření líce formy a tepelnými poměry v soustavě odlitek-tlaková licí forma. Experimentální část probíhala ve spolupráci s firmou Kolovis Hedvikov a.s. a zabývá se sledováním vlivu doby chlazení a průtoku chladícího média na povrchovou teplotu jader.
The diploma thesis deals with the influence of the cooling circuit setting on the temperature of the cores at the selected high pressure casting mold. The theoretical part of the thesis inquires into methods of cooling and tempering of the shaped parts and cores, as well as the methods of spray applying mold-release agent to a die casting mold and the heat ratios in the die casting mold. Experimental part was carried out in collaboration with Kovolis Hedvikov a.s. and is concerned with the monitoring of the depending cooling time and the flow of the cooling medium on the surface temperature of the cores.
Description
Subject(s)
vysokotlaké lití, vysokotlaká forma, temperační systém, chlazení jader, bodové chlazení, chladící okruh, high pressure die casting, high pressure die casting mold, cooling system, cores cooling, spot cooling, cooling circuit
Citation
ISSN
ISBN
Collections