STANOVENÍ DYNAMICKÉ ODEZVY MAGNETOSENSITIVNÍCH KOMPOZITŮ S ELASTOMERICKOU MATRICÍ, PLNĚNÝCH MIKROČÁSTICEMI Z KARBONYLOVÉHO ŽELEZA

Abstract
Tato práce se zabývá zjišťováním závislosti útlumových vlastnosti magnetosensitivních elastomerů na intenzitě aplikovaného magnetického pole. V teoretické části popisuje jednotlivé veličiny ovlivňující tyto vlastnosti. V praktické části je popsána výroba experimentálního vzorku a dále je zde popsán postup samotného měření odezvy vzorku na měnících se podmínkách měření. Dále se v textu této práce nalézá porovnání různých zkoušených vzorků. V závěru práce se nachází vyhodnocení experimentu.
This work deals with the determination of the dependence of the attenuation properties of magnetosensitive elastomers on the intensity of applied magnetic field. The theoretical segment describes individual variables affecting these properties. The practical part describes the fabrication of the experimental sample and describes the procedure of sampling the response on changing measurement conditions. In the text of this thesis there is a comparison of the different samples tested. In the conclusion of the work is the evaluation of the experiment.
Description
Subject(s)
Vlastnosti pryží, plněná pryž, magnetosensitivní elastomery, koplexní modul, tuhost, Rubber properties, filled rubber, magnetosensitive elastomers, complex modulus, stiffness
Citation
ISSN
ISBN
Collections