Multioborová spolupráce zdravotnických záchranářů na zdravotnické záchranné službě

Abstract
Bakalářská práce se zaobírá problematikou multioborové spolupráce zdravotnických záchranářů na zdravotnické záchranné službě. K poskytnutí co nejlepší, a hlavně komplexní péče o pacienta, je klíčová právě multioborová spolupráce. Teoretická část práce popisuje strukturu a personální zastoupení na zdravotnické záchranné službě, kompetence daných pracovníků a jejich základní úkoly. Výzkumná část práce je zaměřena na zkušenosti zdravotnických záchranářů v oblasti multioborové spolupráce na zdravotnické záchranné službě s řidiči, lékaři, dalšími zdravotnickými záchranáři a dalšími pracovníky zdravotnické záchranné služby, jako jsou například interventi nebo peeři. Výzkum byl proveden kvalitativní metodou za užití polostrukturovaného rozhovoru.
The bachelor´s thesis explores the issue of multidisciplinary cooperation of paramedics in emergency medical services. Multidisciplinary cooperation is key to provide the best possible and especially complex patient care. The theoretical part of the thesis describes the structure and personnel representation in emergency medical services, the competences of these workers and their basic tasks. The research part of the thesis focuses on the experience of paramedics in the field of multidisciplinary cooperation with drivers, doctors, other paramedics and other emergency medical workers, such as workers providing intervention or peers. The research was conducted using qualitative method with the use of semi-structured interview.
Description
Subject(s)
zdravotnický záchranář, multioborová spolupráce, zdravotnická záchranná služba, komunikace, lékař zdravotnické záchranné služby, řidič zdravotnické záchranné služby, paramedic, multidisciplinary cooperation, emergency medical services, communication, emergency medical service doctor, ambulance driver
Citation
ISSN
ISBN