Výběr prvního pracoviště u všeobecné sestry

Title Alternative:Výběr prvního pracoviště u všeobecné sestry Výběr prvního pracoviště u všeobecné sestry
Abstract
Povolání všeobecné sestry je velmi náročné a odbornou i širokou veřejností aktuálně probírané téma. Akutní nedostatek všeobecných sester je výsledkem společenských změn na všech úrovních. Cílem této práce je analyzovat, jaká pracoviště si sestry vybraly jako své první a jaké faktory je k tomuto výběru vedly. Důležitým předpokladem tohoto náročného povolání jsou osobnostní kvality každé, která se rozhodla pomáhat lidem. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá mapováním historie vzdělávání sester, charakteristikou profese sestry, motivací k práci a faktory, které ovlivňují výběr prvního pracoviště. Výzkumná část se zabývá analýzou rozhovorů oslovených sester. Výstupem bakalářské práce je článek připravený k publikaci v odborném časopise.
The profession of general nurse is very demanding, and the topic is being currently discussed by professional public as well as by general public. The acute shortage of nurses is the result of social changes at all levels. The aim of this work is to analyze what workplaces the nurses have chosen as their first one and what factors have led them to this selection. An important prerequisite for this demanding job is the personal quality of each of them who have decided to help people. The bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with characteristics of the nurse's profession, the motivation to work and the factors that influence the choice of the first workplace. The research part deals with analysis of interviews of addressednurses. As a result of the bachelor thesis is an article prepared for publication in a professional journal.
Description
Subject(s)
motivace, všeobecná sestra, ošetřovatelství, první zaměstnání, motivation, general nurse, nursing, first
Citation
ISSN
ISBN