Vliv rychlosti ohřevu a ochlazování na transformační změny materiálu

Abstract
Cílem této bakalářské práce je stanovení velikosti transformačních teplot Ac1 a Ac3 u několika druhů ocelí (S690QL, X23CrMoV12-1, S460MC a S700MC) a posouzení, jak se projeví rychlost ohřevu na posunu hodnot transformačních teplot. Teoretická část se zabývá fyzikálními veličinami potřebnými k popisu jevů probíhajících v materiálu při tepelném zatížení, termickými analýzami a dalšími věcmi nezbytnými pro pochopení procesů dilatometrie jako je indukční ohřev, snímače teploty, snímače polohy apod.Praktická část práce je věnována experimentálním měřením na dilatometrickém přístroji DIL 805L. Při měření nebyly zjišťovány pouze velikosti transformačních teplot při různých rychlostech ohřevu, ale také byla hledána maximální rychlost ohřevu, při které je Quenching dilatometr DIL 805L schopen ještě s dostatečnou přesností zaznamenat dilatometrické změny, k nimž dochází v materiálu. Tato informace je důležitá při tvorbě In-Situ ARA diagramů. Pomocí měření tvrdosti HV10 bylo také zkoumáno, zda se změna transformačních teplot při ohřevu projeví na finálních vlastnostech při konstantní rychlosti ochlazování.
The aim of this bachelor thesis is firstly, to define the range of transformational temperatures of Ac1 and Ac3 on a several types of steel (S690QL, X23CrMoV12-1, S460MC a S700MC) and secondly, to assess the impact of the speed of heating up on the changes in phase in steel.Theoretical part describes physical quantities that are important to understand phenomena inside material during thermal load. The brief insight into thermal analysis and other aspects necessary to perceive dilatometry such as induction heating; temperature sensors; position sensors etc. , are introduced in this part.Practical part introduces the experimental measurements of Quenching dilatometer DIL 805L. Not only the range of transformational temperatures during variable speed of the heating process were measured but also the highest possible speed of the heating process was sought. During the process Quenching dilatometer DIL 805L was able to measure dilatometric changes with satisfying accuracy. This information is crucial in creating In-Situ ARA diagrams. The HV 10 test was used to examine the dependency of the changes transformation temperatures during heating on final properties while cooling down.
Description
Subject(s)
Termická analýza, dilatometr DIL 805L, transformační teploty, dilatometrická křivka, thermal analysis, dilatometer DIL 805L, transformational temperatures, dilatometric curve
Citation
ISSN
ISBN
Collections