Návrh portálové CNC frézky

Abstract
Tato práce se zabývá v teoretické části shrnutím moderních trendů v oblasti strojírenských výrobních podniků zaměřených na kovoobrábění. Především trendy v rámci Průmyslu 4.0 a internetu věcí. Ve druhé části je analyticky popsán návrh CNC portálové frézky pro obrábění hliníkových slitin a kompozitních materiálů. Spolu s frézkou byl vyvinut také inovativní automatický výměník nástrojů se zásobníkem. Celý návrh zařízení byl uvažován s ohledem na co nejnižší možné náklady na pořízený materiál pro výrobu.
This thesis focuses in the theoretical part on summary of modern trends in the field of manufacturing companies focused on metalworking. Especially trends in Industry 4.0 and Internet of Things. The second part analytically describes the design process of a CNC portal milling machine for machining aluminum alloys and composite materials. An innovative automatic tool changer with a magazine has also been developed together with this milling machine. The whole design of the device was considered with regard to the lowest possible cost of the purchased material for production.
Description
Subject(s)
Průmysl 4.0, Internet věcí, Automatizace, Digitální továrna, Prediktivní údržba, Digitální dvojče, Portálová CNC frézka, Automatický výměník nástrojů, Industry 4.0, Internet of Things, Automation, Digital Factory, Predictive Maintenance, Digital Twin, Portal CNC milling machine, Automatic tool changer
Citation
ISSN
ISBN
Collections