Elektrické obvody: teorie a příklady

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Technical university of Liberec, Czech Republic
Abstract
Tato skripta jsou určena všem studentům bakalářského studia oboru Elektronické, informační a řídící systémy, kteří si potřebují procvičit základní vztahy v teorii elektrických lineárních obvodu. Obsahuje více než třista příkladu, kde je u jedné třetiny uveden kompletní postup řešení. Při výběru příkladu byl zvolen takový přístup, aby sbírka obsahovala nejen jednoduché úlohy procvičující základní jevy v elektrických obvodech, ale také úlohy pokročilejší. Tento nízkoprahový přístup umožní nejen snadné pochopení základu látky, ale pres složitější příklady nakonec vede k pochopení širších základu elektrických obvodu na patřičné úrovni. Rozsah pokrývá především procvičovaná témata na seminářích předmětu elektrické obvody na fakultě MIMS na Technické univerzitě v Liberci. Vedle úvodních témat, která se zabývají veličinami a parametry lineárních elektrických obvodu a základních obvodových teorému, se procvičují obvodové rovnice pro stacionární i harmonický ustálený stav, symbolicko komplexní metoda pro lineární dvojpóly i pro trojfázovou soustavu, základy řešení přechodného jevu prvního rádu a magnetické obvody. Na konci sbírky je přiložena kapitola, která shrnuje vybraná témata matematického aparátu, který je nezbytný pro úspěšné vyřešení příkladu uvedených ve skriptech. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny teoretickým úvodem, kde jsou předloženy související matematické a fyzikální vztahy vztahující se k tématu. Část těchto vztahu, pokud to má význam pro pochopení souvislostí, je také odvozena. Sbírka příkladu vznikala více let, tematicky a obsahově vycházela ze zkušenosti s výukou elektrických obvodu na TUL. Velká část příkladu byla přitom zadána studentům jako procvičující příklady během cvičení nebo pro domácí přípravu jak u prezenční formy, tak u kombinované formy studia. Diskuse se studenty nad řešeními pomohla doplnit řešení ve skriptech tak, aby byla v maximální míre zbavena nejasností, kterým se nelze vyhnout ve stručněji koncipovaných sbírkách příkladu elektrotechniky a elektrických obvodu. Na ověřování postupu řešení se podílela také rada aktivnějších studentu, jsou zde proto uvedeny i některé jejich postupy, přestože obsahují prvky těžkopádnosti. U úloh, kde je to vhodné, se uvádí více postupu řešení, aby se ukázalo, jak jeden postup muže být ověřen jiným postupem, a potvrdit tak správnost řešení. Na závěr musím podekovat především tem studentům, kteří aktivním přístupem umožnili postupně vylepšovat sbírku příkladu, během práce na cvičení s příklady ukázali na případné nejasnosti. Dále panu doc. Milanu Kolárovi za pečlivé pročtení textu a důležité připomínky, stejně tak panu Ing. Leoši Kukačkovi za pečlivé pročtené textu a vyhledání překlepů a nejasností, své rodině za podporu. Poděkování: Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů.
Description
Subject(s)
elektrické obvody, příklady, teorie, prvky elektrických obvodů, základní veličiny v elektrotechnice, Kirchhoffovy zákony, stejnosměrné obvody, RLC obvody, třífázová soustava, matematika
Citation
ISSN
ISBN
978-80-7494-161-0
Collections