Specifikace ošetřovatelské péče o tracheostomické kanyly

Abstract
V bakalářské práci je popsána specifikace ošetřovatelské péče o tracheostomickou kanylu. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se věnujeme anatomii dýchacích cest a fyziologii dýchání, samotné tracheostomii a péči o ní. Ve výzkumné části prezentujeme výsledky dotazníkového šetření, kde jsme oslovili zdravotnické záchranáře a všeobecné sestry se specializací v intenzivní péči. Cílem práce bylo zjistit, zda dotazovaní znají specifikace ošetřovatelské péče. Výstupem bakalářské práce je článek připravený k publikaci v odborném časopise
The bachelor is describing the specifications of nursing care for the tracheostomy cannula. The work is divided into two parts. The theoretical part is devoted to the anatomy of the airways and the physiology of breathing, tracheostomy itself and care for it. In the research section, we present the results of the questionnaire survey, where we interviewed medical rescue workers and general nurses specializing in intensive care. The aim of the work was to find out if the interviewees knew the specifications of nursing care. The output of the bachelor is an article prepared for publication in a professional journal.
Description
Subject(s)
tracheostomie, tracheostomická kanyla, ošetřovatelské péče, tracheostomy, tracheostomy cannula, nursing care
Citation
ISSN
ISBN