Předávání pacientů z PNP na oddělení urgentního příjmu

Abstract
Bakalářská práce se zabývá předáváním pacientů mezi posádkou zdravotnické záchranné služby (ZZS) a urgentním příjmem. Teoretická část bakalářské práce se zabývá základními poznatky o urgentním příjmu a přednemocniční neodkladné péči. Dále se zabývá efektivní komunikací mezi ZZS a urgentním příjmem a popisuje způsoby předání pacientů a faktory, které předávání ovlivňují. Ve výzkumné části práce se zkoumalo, jak probíhá předávání pacientů z přednemocniční neodkladné péče na urgentní příjem, jaké informace jsou pro personál při předání stěžejní a k jakým chybám dochází. Při výzkumu byla použita kvalitativní metoda formou polostrukturovaného rozhovoru. Výstupem bakalářské práce jsou komunikační karty pro zdravotnické záchranáře
This bachelor's thesis examines the process of patient handover between the EMS crew and the emergency department. The theoretical part deals with the fundamental knowledge about the emergency department and about pre-hospital emergency care. It also deals with effective communication between the EMS and E.D. and describes the methods of patient handover as well as factors influencing this process. In the research part, the process of patient handover from the pre-hospital emergency care to the ED was examined, along with what information is crucial for the staff and the mistakes that occur. The qualitative method was used during the research in the form of a semi-structured interview. The outcome of this bachelor's thesis are communications cards for paramedics.
Description
Subject(s)
komunikace, předání pacienta, urgentní příjem, zdravotnická dokumentace
Citation
ISSN
ISBN