Infarkt myokardu v přednemocniční péči

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na práci zdravotnických záchranářů u pacienta s infarktem myokardu. Infarkt myokardu je stále jedním z nejčastějších příčin úmrtí. Teoretická část se zaměřuje na diagnostiku, postupy zdravotnického záchranáře v přednemocniční péči u pacienta s akutním infarktem myokardu, komplikace spojené s akutním infarktem myokardu a na farmakologickou léčbu. Výsledky dotazníkového šetření jsou analyzovány ve výzkumné části. Cílem práce je zjistit, jak zdravotničtí záchranáři postupují u pacienta s akutním infarktem myokardu, jestli mají přehled o komplikacích s ním spojených a jestli se vyznají v jeho farmakologické léčbě. Dotazník byl zaměřený na znalosti zdravotnických záchranářů o problematice akutního infarktu myokardu a jejich postupy při ošetřování těchto pacientů. Výsledky dotazníkového šetření jsou analyzovány ve výzkumné části. Výstupem bakalářské práce je článek.
This bachelor´s thesis focuses on the working procedure of a paramedic with a patient who suffered an acute myocardial infarction. Acute myocardial infarction is still one of the most frequent causes of death. The theoretical part of the thesis focuses on diagnostics, working procedure of a paramedic in pre-hospital care with a patient who suffered an acute myocardial infarction, complications related with an acute myocardial infarction and on pharmacologic treatment. The objective of the bachelor´s thesis is to find out how paramedics approach to the patients with an acute myocardial infarction. Another objectives are to check paramedic´s knowledge of a pharmacologic treatment and complications related with an acute myocardial infarction. The questionnaire surwey was focused on paramedic´s knowledge about an acute myocardial infarction and on their working procedures with patients with acute myocardial infarction. The results from the questionnaire surwey are analyzed in the research part of the bachelor´s thesis. The output of this bachelor´s thesis is an article.
Description
Subject(s)
zdravotnický záchranář, akutní infarkt myokardu, postupy, komplikace, farmakologická léčba, paramedic, acute myocardial infarction, working procedure, complications, pharmacologic treatment
Citation
ISSN
ISBN