Navařování stelitových vrstev na creepově odolné oceli metodou SAW

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem této bakalářská práce bylo nalezení postupu navařování stelitové vrstvy na creepově odolnou ocel 21CrMoV5-7 metodou SAW. V teoretické části je nejprve obecně popsána problematika creepu a základní rozdělení creepově odolných ocelí. Dále je pozornost věnována abraznímu opotřebení a tvorbě funkčních povrchových vrstev. Závěr teoretické části je věnován způsobu tvorby návarů s ohledem na metodu SAW, problematice stelitů a rešerši stávajícího stavu navařování stelitových vrstev. Experimentální část práce je zaměřena na nalezení vhodného přídavného materiálu, optimalizaci prvotních procesních parametrů, včetně definování intenzity promíšení s následným jedno i vícevrstvým navařováním metodou SAW. Vlastnosti návaru i ovlivnění podkladového materiálu bylo hodnoceno měřením tvrdosti dle Vickerse. Na základě dosažených výsledků byl hledán vhodný postup tepelného zpracování po svařování.
Goal of this bachelor's thesis was to find a right procedure for cladding stellite layers onto a creep resistant steel 21CrMoV5-7 using the SAW method. In the first part of the theoretical portion of the thesis was the issue of creep and the basic division of creep resistant steels discussed. Next the abrasion wear and machining of surface layers was described. End of the theoretical part was dedicated to the SAW method of cladding, matter of stellites and library research of stellite cladding nowadays. Focus of the practical part of this thesis was on finding the right filler material, optimization of primary process parameters including the intensity of mixing with follow-up mono and multiple layer cladding using the SAW method. Both properties of the cladded layer and influence on the base metal were evaluated using the Vickers hardness test. Appropriate heat treatment was found according to results of the experiments.
Description
Subject(s)
Stellit 6, ocel 21CrMoV5-7, navařování, metoda SAW, tepelné zpracování, Stellite 6, steel 21CrMoV5-7, cladding, method SAW, heat treatment
Citation
ISSN
ISBN
Collections