Používání rukavic při ošetřování pacientů z pohledu zdravotnických záchranářů

Abstract
Riziko vzniku infekce spojené se zdravotní péčí, ale i profesních nákaz, představuje stále závažný problém v přednemocniční neodkladné péči. Proto jedním z nezbytných preventivních opatření zdravotnických záchranářů je nutnost dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, konkrétně používání osobních ochranných pracovních prostředků a správná manipulace s nimi, aby se zabránilo případně dalšímu šíření infekce. Cílem výzkumu bylo zjistit znalosti zdravotnických záchranářů o používání rukavic při ošetřování pacientů dle nejnovějších vědeckých poznatků a zjistit znalosti zdravotnických záchranářů o postupu navlékání a snímání rukavic dle nejnovějších poznatků. Výzkum byl realizován kvantitativní metodou pomocí dotazníku. Respondenti byli zdravotničtí záchranáři pracující na výjezdových základnách zdravotnické záchranné služby vybraného kraje.
The risk of healthcare-associated infections, as well as occupational infections, is still a major problem in pre-hospital emergency care. Therefore, one of the necessary precautions for paramedics is the need to follow the principles of occupational health and safety, specifically the use and proper handling of personal protective equipment to prevent the possible further spread of infection. The aim of the research was to find out the knowledge of paramedics about the use of gloves in patient care according to the latest scientific knowledge and to find out the knowledge of paramedics about the procedure of putting on and taking off gloves according to the latest knowledge. The research was carried out by quantitative method using questionnaire. The respondents were paramedics working at the ambulance bases of the selected region.
Description
Subject(s)
vyšetřovací rukavice, hygiena rukou, osobní ochranné pracovní prostředky, zdravotnický záchranář, přednemocniční neodkladná péče, zdravotnická záchranná služba, Gloves, Hand Care, Personal Protective Equipment, Paramedic, Pre-hospital Emergency Care, Emergency Medical Service
Citation
ISSN
ISBN