Analýza tribologických vlastností nové generace maziv používaných v automobilovém průmyslu

Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou tribologických vlastností maziva nové generace pomocí tribologické zkoušky protahováním pásku. Jedná se o porovnávání vlastností nově vyvinutého maziva s mazivem aktuálně používaným ve výrobě. Teoretická část se zaměřuje na tribologii, tření, druhy tření, maziva a druhy používaných maziv, tribologické zkoušky a povrchové úpravy plechů. V experimentální části byla provedena tribologická zkouška protahováním pásku na testovacím zařízení SOKOL 400. Zkouška byla prováděna pro každý olej dvěma různými rychlostmi posuvu a s diskrétně se zvyšujícím kontaktním tlakem. Naměřené hodnoty tribologických sil byly zpracovány do tabulek a grafů. Z maximální síly v ustálené oblasti byly vypočítány koeficienty tření sloužící k porovnání obou olejů. Pro ověření statisticky významného či nevýznamného vlivu použitého oleje a velikosti kontaktního tlaku byla provedena dvoufaktorová statistická analýza rozptylu. Výsledky a poznatky z experimentální části jsou shrnuty v závěru.
This bachelor thesis deals with the analysis of tribological properties of a new generation lubricant through the tribological strip drawing test. This involves comparing the properties of the newly developed lubricant with the lubricant currently used in production. The theoretical part focuses on tribology, friction, types of friction, lubricants and types of used lubricants, tribological tests and surface treatments of sheet metal. In the experimental part, tribological testing was carried out by strip drawing test on a testing device SOKOL 400. The test was performed for each oil using two different feed rates and with a discreetly increasing contact pressure. The measured values of the tribological forces were summarised with the help of graphs and tables. From the maximum force in the steady-state region, friction coefficients were calculated to compare the two lubricants. In order to verify the statistically significant or insignificant influence of the lubricant used and the magnitude of the contact pressure, a two-factor statistical analysis of variance was carried out. The results and findings of the experimental part are summarized in the conclusion.
Description
Subject(s)
tribologie, tření, maziva, kontaktní tlak, ANOVA, Tribology, Friction, Lubricants, Contact Pressure, ANOVA
Citation
ISSN
ISBN
Collections