Prevence karcinomu prsu

Abstract
Prevence karcinomu prsu je v poslední době často zmiňovaným tématem, a to hlavně proto, že je po kožních nádorech druhým nejčastějším zhoubným onemocněním u žen. Klíčem ke snížení mortality je v první řadě informovanost široké veřejnosti o možnostech prevence karcinomu prsu. V teoretické části bakalářské práce se okrajově zabýváme historií tohoto onemocnění, rizikovými faktory pro vznik karcinomu prsu, ale hlavně prevencí. Ve výzkumné části práce analyzujeme a vyhodnocujeme data, která jsme získali prostřednictvím dotazníkového šetření, které probíhalo na půdě gynekologické ordinace formou vyplňování tištěných dotazníků. Získaná data jsme následně zpracovali do tabulek a grafů. Osloveny byly ženy ve věku 45-60 let, naším cílem bylo zaměřit se na nejvíce rizikovou skupinu žen. Zjišťovali jsme, zda ženy provádějí samovyšetření prsu a docházejí pravidelně na mamografické vyšetření, ale také pravidelnost návštěv jejich obvodního gynekologa a faktory, které to ovlivňují.
Breast cancer represents the second most common female tumor thus its prevention belongs currently to frequently discussed topics. Key role in reducing its mortality plays public awareness of breast cancer prevention options. In the theoretical part of this dissertation we briefly mention disease history, its risk factors and in particular prevention. Research part comprises analysis and evaluation of data collected from patients by filling in questionnaires in gynaecological clinics. Our study group were 45 till 60 years women that we asked whether they regularly perform self-examination of their breast and undergo mammography. Moreover, we were retrieving information about regularity of their visits with gynaecologists and factors influencing frequency of these visits. Collected data were consequently processed into tables and charts.
Description
Subject(s)
prevence, karcinom, samovyšetření, mamografie, žena, prevention, cancer, self-examination, mammography, woman
Citation
ISSN
ISBN