Experimentální výzkum termo-fyzikálních vlastností látek

Abstract
Bakalářská práce se soustředí na tři termo-fyzikální vlastnosti látek tepelnou vodi-vost, viskozitu a hustotu. V teoretické části práce jsou tyto vlastnosti popsány, stejně jako vlastnosti samotných měřených látek kapalin. Podstatou praktické části je experimentální měření těchto vlastností, zpracování naměřených dat a porovnání výsledků s tabulkovými hodnotami vody a s hodnotami podobných kapalin. Zkoumané dvě kapaliny A3K/F a A3K/F nano jsou obdobné látky, z nichž jedna obsahuje nano-disperzní částice. K měření bylo využi-to zařízení C-Therm TCi, vibrační viskozimetr VS-10 a hustoměr DMA 35.
Bachelor thesis focuses on three thermo-physical properties of materials thermal conductivity, viscosity and density. In the theoretical part of the thesis these properties are described along with the properties of the measured substances themselves liquids. The purpose of the practical part is experimental measurement of these properties, processing of measured data and comparison of results with water table values and with values of other similar values. The two tested liquids A3K/F and A3K/F nano are similar substances, one of them contains nano-dispersion particles. The devise C-Therm TCi, the vibration viscometer VS-10 and the density meter DMA 35 were used for the measurement.
Description
Subject(s)
nanokapaliny, součinitel tepelné vodivosti, viskozita, hustota, C-Therm TCi, nanofluids, coefficient of thermal conductivity, viscosity, density, C-Therm TCi
Citation
ISSN
ISBN
Collections