Optimalizace materiálových toků

Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem, optimalizací a analýzou nového layoutu pracovišť expedice objednávek, která jsou určena k přestěhování na jiné místo ve výrobním závodě. Realizace probíhala ve společnosti ZF Aftermarket Frýdlant s. r. o. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část popisuje aplikované metody a nástroje průmyslového inženýrství z teoretického hlediska, zabývá se hlavně plýtváním a nástroji určenými k jeho eliminaci. Druhá, praktická část popisuje činnost expedice, tak, jak je v závodě prováděna. Práce pokračuje analýzou stávajícího stavu, pomocí chronometráže, analýzy procesu a dalších metod průmyslového inženýrství. Vytvořený nový layout, se analyzuje a následně porovnává v rámci daných kritérií s předešlým rozvržením tak, aby mohlo být v závěru vše objektivně zhodnoceno.
The Bachelor thesis concerns with the optimalization and analysis of the new layout of two order dispatching workplaces which are intended for moving to different location. Realization took place in Zf Aftermarket Frýdlant s. r. o. plant. Thesis is divided into two parts, First theoretical part deals with applied methods and tools of industrial engineering, it mainly describes wasting and tools for its elimination. Second practical part starts with detailed description of expedition activities. Thesis continues with analysis of current conditions by means of time measuring, process analysis and other methods of industrial engineering. New layout is then analysised and compared according to given criteria. In the final part the whole project is objectively evaluated.
Description
Subject(s)
Analýza, expedice, layout, lean, mapování procesu, optimalizace, Analysis, expedition process, layout, lean, process mapping, optimalisation
Citation
ISSN
ISBN
Collections